Decàleg del #NouAlacantinisme

*més abaix el pots llegir en castellà

1.El #NouAlacantinisme que proposem des de Alicantinismo.com pretén millorar el coneiximent històric sobre les comarques de la província d’Alacant i proposar a la societat civil una nova visió de l’identitat alacantina.

2.El federalisme es situa al centre de la nostra proposta política per a Alacant. Defesem el federalisme com la millor manera d’entendre i articular les relacions entres les comunitats polítiques.

3.Este blog vol ser un instrument útil que millore la cohesió de la província d’Alacant, posant l’accent especialment en la millora de les relacions entre les seues dues ciutats més importants: Elx i Alacant. Solament a partir d’un progrés en la planificació conjunta d’Alacant i Elx podràn les comarques d’Alacant viure més unides i guanyar així el progrés.

4.Alicantinismo.com defensa la tasca de la Diputació d’Alacant, govern provincial i institució clau per a Alacant, que ha de treballar per aconseguir una millor gestió supramunicipal comuna de la província, modernitzant-se per a consolidar-se amb força com una institució del segle XXI.

5.El #NouAlacantinisme que proposem es caracteritza per ser un alacantinisme valencianista o un valencianisme alacantinista. La defensa dels interessos i la personalitat de les comarques valencianes del Sud és perfectament compatible amb l’enfortiment del valencianisme polític a Alacant.

6.Alicantinismo.com es centrarà especialment en propossar noves formes de relació entre la província i ciutat d’Alacant i la ciutat de València, capital de la Comunitat Valenciana, apostant amb rotunditat per una major federalització interior de l’espai polític comú valencià.

7.Des de Alicantinismo.com es proposa una reforma de la Constitució Espanyola de 1978 en clau federal, que puga resoldre les tensions territorials del cosmos polític hispànic. El regne de València va ser fill del federalisme de la Corona catalano-aragonesa i, per tant, des de l’actual Comunitat Valenciana i des de Alacant especialment, estem en una excel·lent disposició per a promoure un projecte federal per a Espanya.

8.Esta bitàcora que ara llegiu defensa amb franquesa l’europeisme i la construcció política que porta a terme l’Unió Europea. Alacant, terra oberta i conectada amb el món, ha de sumar en el procés de construcció d’un major grau d’aliança entre els pobles d’Europa, recolzant així mateix una globalització més justa.

9.El projecte polític sostingut des de Alicantinismo.com valora especialment l’importància del principi de subsidiarietat, apostant clarament per el municipalisme, que ha de reforzar-se incrementant el poder dels ajuntaments, que deuen veure millorada la seua financiació.

10.Alicantinismo.com aposta inequívocament per construir unes relacions millors i més estretes amb altres territoris espanyols del sud, amb especial atenció a la Regió de Múrcia, comunitat amb la que tenim un pasat compartit i importants interessos conjunts amb l’actualitat.

**

Decálogo del #NuevoAlicantinismo

1.El #NuevoAlicantinismo que se propone desde Alicantinismo.com pertende mejorar el conocimiento histórico sobre las comarcas de la provincia de Alicante y proponer a la sociedad civil una nueva visión de la identidad alicantina.

2.El federalismo se sitúa en el centro de nuestra propuesta política para Alicante. Defendemos el federalismo como la mejor forma de entender y articular las relaciones entre las comunidades políticas.

3.Este blog desea un instrumento útil que mejore la cohesión de la provincia de Alicante, poniendo el acento especialmente en la mejora de las relaciones entre sus dos ciudades más importantes: Elche y Alicante. Solo a partir de un progreso en la planificación conjunta de Alicante y Elche podrán las comarcas de Alicante vivir más unidas y ganar así el progreso.

4.Alicantinismo.com defiende la labor de la Diputación de Alicante, gobierno provincial e institución clave para Alicante, que debe trabajar para conseguir una mejor gestión supramunicipal común de la provincia, modernizándose para consolidarse con fuerza como una institución del siglo XXI.

5.El  #NuevoAlicantinismo que proponemos se caracteriza por ser un alicantinismo valencianista o un valencianismo alicantinista. La defensa de los intereses y la personalidad de las comarcas valencianas del Sur es perfectamente compatible con el fortalecimiento del valencianismo político en Alicante.

6.Alicantinismo.com se centrará especialmente en proponer nuevas formas de relación entre la provincia y ciudad de Alicante y la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana, apostando con rotundidad por una mayor federalización interior del espacio político común valenciano.

7.Desde Alicantinismo.com se propone una reforma de la Constitución Española de 1978 en clave federal, que pueda resolver las tensiones territoriales del cosmos político hispánico. El reino de Valencia fue hijo del federalismo de la Corona catalano-aragonesa y, por lo tanto, desde la actual Comunidad Valenciana y desde Alicante especialmente, estamos en una excelente disposición para promover un proyecto federal para España.

8.Esta bitácora que ahora lees defiende con franqueza el europeismo y la construcción política que lleva a cabo la Unión Europea. Alicante, tierra abierta y conectada con el mundo, debe sumar en el proceso de construcción de un mayor grado de alianza entre los pueblos de Europa, apoyando así mismo una globalización más justa.

9.El proyecto político sostenido desde Alicantinismo.com valora especialmente la importancia del principio de subsidiareidad, apostando claramente por el municipalismo, que debe reforzarse incrementando el poder de los ayuntamientos, que han de ver mejorada su financiación.

10.Alicantinismo.com apuesta inequívocamente por construir unas mejores y más estrechas relaciones con otros territorios españoles del sur, con especial atención a la Región de Murcia, comunidad con la que tenemos un pasado compartido e importantes intereses conjuntos en la actualidad.